Krugmans spark til eliten (og venstrefløjen): Hvem er taberne, når indkomster og formuer i stadig højere grad er samlet i de øverste lag i samfundet?

Det giver Poul Krugman, en amerikansk økonom og forfatter, et bud på i New York Times (bragt i Politiken d. 7. januar 2014). Og lad mig allerede afsløre med det samme at det er arbejderklassen i de rige lande. For indimellem en stadig rigere global elite og en voksende asiatisk middelklasse, der lykkeligvis er løftet ud af fattigdom, befinder de rige landes arbejderklasser. Det konkluderer han på baggrund af Pikkety´s værk suppleret med globale anskuelser foretaget af Branko Milonovic fra The City University of New York.

Arbjederklassen er nemlig blevet presset af høj arbejdsløshed, stagnerende lønninger og finansøkonomiske spareplaner. Og imens pengene samler sig hos eliten, er pengene fundet ved at presse bunden i form af at skære i offentlige ydelser og skære i lønninger.

Hans vigtigste pointe er faktisk at det er elitens politik og dagsorden, der slår igennem og som bliver  ført i et omfang, der er helt ude af proportioner. Han bemærker at elitens besathed af underskud på statsfinanser får dem til at kræve socialpolitiske stramninger,der rammer de svage i helt uhørt grad.

Slutteligt giver han et spark til venstrefløjen for man skulle tro at det netop var venstrefløjen, der vile forsvare arbejderklassen. Han anklager venstrefløjens politikere for at være bange for at komme til at fremstå som uansvarlige og derfor ldrig for alvor udfordrer elitens mærkesager.

 

 

Regionen får en indvandrermedicinsk klinik

I forbindelse med budget 2012 stillede SF forslag om at oprette en indvandrermedicinsk klinik. Ideen kom fra Odense Universitetshospital som for nogle år tilbage oprettede sådan en klinik.

Målgruppen er ex patienter med svære sociale og medincinske problemstillinger, fx posttraumatisk stress syndrom som ikke kan håndteres i almindelige afdelinger eller  almen praksis.

Nogle patienter har så komplicerede problemstillinger kombineret med sproglige udfordringer at det kræver særlige kompetencer som altås nu samles her.

Klinikken bliver placeret på Hvidovre Hospital og åbnes januar 2013. her vil være et tværfagligt team, til at tage sig af patienterne.

Det er endnu et af de tiltag, som jeg er meget glad for. Vi løser en problemstilling for patienter, der ellers har cyklet rundt i systemet og hjælper samtidig de sundhedsprofessionelle, som nu har et sted, de kan henvise til.

 

Region Hovedstaden dropper lægelatin på gangene

Med budget-aftalen for 2013 er det slut med uforståelige skilte på alle regionens hospitaler

I det netop indgåede budget for 2013 har SF sikret at der afsættes penge til at alle regionens hospitaler får skilte som almindelige mennesker kan forstå.

Skilte

Jeg er meget tilfreds med den her proces, der nu bliver sat igang, siger Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. ulighed i sundhed

“Der er rigtig mange som har svært ved at forstå både hvad lægen siger og hvad hospitalerne skriver i de breve de modtager. Det er svært at finde vej på et hospital hvor skiltene simpelthen ikke siger een noget. Det er derfor en meget vigtig proces, der bliver igangsat nu og skiltene betragter jeg blot som et symbol på at vi for alvor går igang med at gøre sundhedsvæsnet mere forståeligt for borgerne”, siger Lise Müller videre.

I budget-aftalen, der er indgået mellem A, B, F og V er der afsat 8 mio i 2013 og 14 mio i 2014.

For flere informationer

Kontakt venligst

 

Lise Müller 28964030

Formand for udvalget vedr. udsatte grupper

 

(Foto Torben Lauesen/Gentofte Hospital)

 

SF sikrer ordnede forhold for stofmisbrugere indlagt på regionens hospitaler

Socialsygeplejerske-ordningen har det formålet at hjælpe stofmisbrugerne og hjemløse med at gennemføre deres hospitalsbehandling. Denne ordning udvides nu til også at omfatte Glostrup Hospital og Rigshospitalet

 En socialsygeplejerske kan tilkaldes, når en hospitalsafdeling får en hjemløs eller stofmisbruger indlagt. Ofte har stofmisbrugeren nogle særlige problemstillinger som almindelige afdelinger kan have svært ved at håndtere i en travl hverdag. Derfor vil dette også være en hjælp til personalet på afdelingerne. Patienten med stofmisbrug kan føle sig dårligt behandlet eller ikke hørt. Det kan resultere i mange konflikter og måske afbrudte behandlingssforløb.

 “Jeg er meget glad for at SF har fået det her igennem. Socialsygeplejersker løser en meget vanskelig og meget vigtig opgave og er derfor at betragte som brobyggere mellem sundhedsvæsnet og stofmisbrugeren til stor gavn for begge parter. Hvis stofmisbrugeren ikke gennemfører sin behandling kan det ende med at blive meget værre “, siger Lise Müller, formand for udvalget vedr. udsatte borgere.

 “Med denne aftale udvider vi indsatsen til at omfatte 6 hospitaler, idet Bispbebjerg, Hvidovre, Herlev og Hillerød i forvejen har ansat eller er igang med at ansætte”, fortsætter Lise Müller

 For yderligere oplysninger

Kontakt venligst

 

Lise Müller (SF)

Formand for udvalget vedr. udsatte grupper

 28964030

Region Hovedstaden bekæmper dramatisk stigning i antal tuberkulose-smittede med indkøb af ny tuberkulose-bus

Antallet af tuberkulosesmittede steg i 2010 med 9%

 Med det netop indgåede budgetaftale for 2013 har SF sikret at regionen får en ny bus, som kan være med til at gøre indsatsen overfor tuberkulose-smittede langt bedre.

“Jeg er meget glad for at vi med denne aftale sikrer at tuberkulose-indsatsen her i regionen bliver løftet. Det er nogle af de mest udsatte, der bliver ramt af tuberkulose og vi er nødt til at gøre en større indsats for at nå dem og for at få stoppet den store stigning i antal smittede”,  udtaler Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte grupper.

 “Vi skal bruge røntgen-udstyr for at undersøge om borgerne har tuberkulose. Og vi er nødt til at komme ud til de smittede hvor de færdes, for de opsøger ikke selv læge eller sygehus.

Hidtil har vi haft en meget stor og uhandy bus, som vi lejede i Norge. Men den brød sammen og vi har nu været foruden siden. Jeg er meget glad for at regionen nu køber en ny bus, med moderne udstyr, der gør os i stand til at opsøge vores mest udsatte der hvor de er, få klarlagt hurtigt om de har sygdomme og få dem i behadling med det samme. Det er vigtigt for at undgå yderligere smitte”, udtaler Nete Wrona Olsen, sygeplejerske og ansvarlig for tuberkulose-indsatsen i regionen

 I budget-aftalen er der afsat 5 mio kr til anskaffelse af en bus med moderne røntgen-udstyr og der er også afsat ekstra til drift.

 For yderligere information, kontak venligst

 Lise Müller (SF) 28964030

Nete Wrona Olsen (sygeplejerske, Gentofte Hospital, Lungemedicinsk afdeling) 51537636

 

SF: Flere socialsygeplejersker

 

 Når hjemløse og misbrugere indlægges på regionens hospitaler, så kræver det viden og indsigt i de særlige problemstillinger, der knytter sig til denne gruppe. For hospitalsafdelingerne fylder denne patientgruppe meget. Problemstillingerne er anderledes end personalet er vant til og for stofmisbrugeren kan der være tale om ikke at føle sig hørt, respekteret og måske ikke få en ordentlig smertebehandling, udtaler Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte grupper.

 

Derfor har socialsygeplejerskerne vist sig at være en eminent løsning, fordi de formår at bygge bro mellem hospitalsafdelingen på den ene side og stofmisbrugeren på den anden side.

 

Socialsygeplejersker har unikke kompetencer ift lige præcis at kende behovene og problemstillingerne og skabe løsninger, der gør det muligt for hospitalsafdelingen at rumme patienten og endnu mere vigtigt, der gør det muligt for stofmisbrugeren at forblive indlagt og færdiggøre sin behandling.

 

”Lige nu har vi ansat eller er i gang med at ansatte en socialsygeplejerske på hver af de fire akuthospitaler, dvs Bisbebjerg, Hvidovre, Hillerød og Herlev Hospitaler. Men ex Glostrup Hospital og Rigshospital  har også behov og derfor går SF til budgetforhandlingerne med ønsket om at udvide ordningen til at også at gælde Glostrup Hospital og Rigshospitalet”, siger Lise Müller.

 

Udvidelsen koster ca 1 mio kr, men er penge godt givet ud, mener SF.

 

 

SF: Navnerevolution på hospitalerne kræves – Afdeling for Mave-tarm sygdomme eller Gastro-enterologisk afdeling?

Pressemeddelse 

SF i region Hovedstaden går til dette års budgetforhandlinger med et krav om at alle hospitalerne i regionen skal følge Gentofte Hospital´s eksempel og omdøbe alle navne på afdelinger til danske navne.

 

”Mange mennesker har slet ikke forudsætninger for at forstå de komplicerede navne på hospitalernes afdelinger og undersøgelser og derved risikerer de at blive hægtet af”, udtaler Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte grupper.

 

”Hvis man går ind i en elevator på Rigshospitalet og kigger på tavlen over afdelingerne eller går rundt på Bisbebjerg Hospitals grund for at lede efter hudafdelingen, så kan det tage meget lang tid at finde det rigtige sted, for det er det rene volapyk for de fleste, det der står. Derfor er det ganske enkelt et fremragende initiativ, som Gentofte Hospital har sat igang”, siger Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte borgere i Region Hovedstaden.

 

”De svageste grupper, de med de laveste eller ingen uddannelser, de med sprog- og eller læseproblemer er i stor fare for at blive koblet af i sundhedsvæsnet når navnene på undersøgelser og afdelinger er det rene indforståede volapyk. Og det gælder i øvrigt også for de allerfleste mennesker”, fortsætter Lise Müller.

 

”Hospitalerne bør gennemgå alt det materiale, der sendes ud til borgerne med henblik på at få indført danske og mere mundrette navne. For eksempel skal borgerne modtage brev om en kikkertundersøgelse af mavesækken i stedet for en gastroskopi og ikke mere henvises til Dermatologisk afdeling, men i stedet til Afdeling for hudsygdomme”, udtaler hun videre.

”Det skal faktisk være sådan at sundhedspersonalet selv indbyrdes bruger danske og let forståelige betegnelser, for så trænes man simpelthen i at kommunikere så borgerne bedre forstår det.

 

SF vil nu arbejde videre for at initiativet udbredes til regionens øvrige hospitaler.

 

 

Kontakt

Lise Müller (SF), 28964030

Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden

 

Formand for udvalget vedr. udsatte borgere

 

 

SF: Indsatsen overfor tuberkulose skal oprustes

Når SF går til budgetforhandlinger i det kommende tid står indsatsen overfor de mest udsatte grupper højt på dagsordenen

 

”Der er 400 tilfælde årligt af tuberkulose og det er stigende. I 2010 steg tallet med 9%”, siger Lise Müller (SF), formand for udvalget vedr. udsatte grupper. ”Det er nogle af vores allermest udsatte borgere og det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats”, fortsætter hun.

 

Hidtil har Gentofte Hospital, som står for indsatsen, lejet en røntgen-bus i Norge to uger om året, som har gjort det muligt at opsøge de hjemløse hvor de færdes. Det er nødvendigt, da de hjemløse oftest ikke opsøger eller overhovedet har kontakt med sundhedsvæsnet.

 

”To uger om året er slet ikke nok. Den bus vi hidtil har lejet var gammel og uhandy. Det er nødvendigt med moderne udstyr, der gør personalet i stand til at afgøre med det samme om der er tale om tuberkulose og starte behandling på stedet”, siger Lise Müller. ”Hvis vi har vores egen bus, kan vi øge indsatsen og gøre det mere effektivt”, udtaler hun videre. I øvrigt er bussen fra Norge nu brudt sammen og kan derfor slet ikke lejes mere.

 

”At have en moderne bus kørende vil være yderst effektivt. Med den kan vi møde patienterne, hvor de er. Vi undgår unødig smittespredning, da TB-tilfælde kan opdages meget tidligt inden smitte kan forekomme. Det kan også undgås at de enkelte syge bliver så svækkede og evt. er i risiko for svære følger af sygdommen”, siger Lise Müller

 

For yderligere information, kontakt venligst

 

Lise Müller, 28964030

 

 

 

 

Baggrund for intensivering af tuberkulose-indsats

 

Tuberkulose

Antallet af smittede er steget. Der er ca. 400 tilfælde af tuberkulose i Danmark pr. år. Ifølge Statens Seruminstitut var der i 2010 en stigning på 9 pct. i antallet tuberkulosetilfælde i Danmark i forhold til 2009.

 

“Der er ikke ubetydelige tuberkulose (tb)-problemer i Danmark som følge af igangværende, aktiv smittespredning. Smittespredning sker især blandt < 60-årige socialt dårligt stillede danske og grønlandske mænd, hvoraf mange tilhører tb-højrisikogrupper såsom kroniske alkoholikere, narkomaner og hjemløse. Der er behov for, at alle aktører – politiske, lægefaglige og sociale,der er involveret i tb-kontrol – revurderer den hidtidige indsats mhp. at reducere den overraskende høje forekomst af aktiv smittespredning. En forbedret indsats klares næppe, uden atområdet prioriteres politisk og økonomisk (T. Lillebæk m.fl, ugeskrift for læger, 2012)”

 

Nuværende indsats

På nuværende tidspunkt foregår tuberkulose-behandlingen fra Gentofte Hospital, hvor der er ansat en tuberkulose-sygeplejerske, der varetager al smitteopsporing. Opgaven er uddelegeret fra Sundhedsstyrelsen/embedslægen.

 

En del af arbejdet varetages vha en bus med røntgen-udstyr som lejes i Norge. Den kører 14 dage om året på udvalgte steder (Christiania, Herberget /Mændens Hjem i Lille Istedgade, Herberget Sundholm, Herberget I Hillerødgade, Herberget / Kollegiet Gammel Køge Landevej 137, Kofoeds Skole, derudover i “grønlænder-miljøer” o.l.) i København. Bussen er dagligt bemandet af: Chaufføren fra Norge som lejes med i pakken. Han kører bussen og tager røntgenbilleder, samt tuberkulose-sygeplejersken, som også fotograferer og udover dette planlægger og afvikler hele arrangementet (tidspunkt for kørsel, plakattrykning og opsætning, vejafspæringer, rekv af parkering for bussen i nattetimerne osv.) Derudover deltager der dagligt personale (1-2 pers) fra lungemedicinsk afdeling som assistance til at registrere alle der ønsker undersøgelse.

 

Bussen der lejes er en gammel bus. Ydermere er det oplyst at den er på størrelse med en HT bus, hvilket gør den uhandy ift Københavns gader. Røntgen-billederne der tages transporteres med bussen tilbage til Norge, hvor de fremkaldes og derefter sendes på store filmruller tilbage til DK, hvor en røntgen-læge og -sygeplejerske tjekker billederne med forstørrelses-glas. Dette besværliggør arbejdet og forsinker behandlingsstart-tidspunktet. Det mest optimale ville være en bus med røntgen-udstyr, der kunne sende billederne med det samme digitalt og behandlingen dermed kunne opstartes med det samme om nødvendigt.

Dvs der er både et problem i at bussen kun er tilgængelig i 14 dage om året og at bussen/teknologien er forældet.

 

De seneste 2 år haft supplement til røntgenundersøgelsen i form af blodprøvetagning ved Københavns Sundhedsteam (opsøgende team af læge og sygeplejersker på gadeplan). De har tilbudt diverse undersøgelser (bl.a HIV og Hepatitis).

 

Der findes andre metoder, der anvendes når bussen ikke kører, fx tilbud om røntgenundersøgelse til samlede grupper (5-8 personer) fra Christiania og Kofoeds Skole, som møder på aftalte tidspunkter og bliver screenet. Dette foregår her om foråret. Vurderingen er at det er en ok men også forbundet med begrænsninger idet der er andre patienter på samme tidspunkt, røntgenafdelingens kapacitet og at det er uoverskueligt for mange af de brugere der gerne skulle screenes at komme til gentofte hospital. Nogle føler sig stigmaticeret ved at skulle møde op på hospitalet (har måske ikke lige været i bad for nylig, misbrug osv)

Det vil det være yderst effektivt at have mobilt udstyr, som kan møde patienterne hvor de er, og unødig smittespredning kan undgås, da TB-tilfælde kan opdages meget tidligt inden smitte kan forekomme. Det kan også undgås at de enkelte syge bliver så svækkede og evt. er i risiko for svære følger af sygdommen.

Den nuværende bus-løsning koster: De samlede udgifter til bussen er ca. 120.000 kr. for 14 dage. Herunder er selve buslejen ca. 33.000 kr., røntgenfilm ca. 14.000 kr. løn til chauffør/medhjælper 43.000 kr. inkl. hotel og diæter. Plus diverse fx 4.000 kr til skiltning.

 

Det er netop meddelt at begge busser i Norge er sået i stykker og derfor ikke mere kan lejes ud.

Ud over det er der mange personer fra forskellige indstanser (hospitalspersonale, gadesygeplejersker og andre gadeplansmedarbejdere) som allerede har meget stort fokus på sygdommen i København, men mangel ressourcer som kunne øge indsatsen vedr. smitteopsporing endnu mere.

 

Fremtidig indsats

  • At vi i Danmark har vores egen røntgenbus. Derved kan der laves en mere aktiv smitteopsporing i miljøerne til gavn for syge og smittede
  • Effektiv adgang til undersøgelser alle steder i landet uden forudgående aftale
  • Flere opsøgende medarbejdere til at varetage den aktive smitteopsporing.
  • Større opmærksomhed på smitte og miljøundersøgelser.

 

Ny og moderne bus

 Administrationen har anslået at en ny bus med moderne udstyr ville koste 4-5 mio kr. Fra svar på RR 062: “Det er svært at fastslå præcis hvad en ny bus vil koste. Der findes måske en mindre bus i henholdsvis Norge og Holland, men det er ikke noget lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital har specifikt kendskab til. Der skal således konstrueres en helt ny bus gerne mindre med transportabelt røntgenudstyr. Der er en række sikkerhedskrav der skal opfyldes i en sådan ”bus”, så en pris på 4-5 mio. kr. er et groft skøn, som kan svinge med plus/minus 1-2 mio. kr. Såfremt Lungemedicinsk Afdeling selv køber en bus, må der endvidere påregnes udgifter til løn til chauffør, parkering og service mm.” Tuberkulose-sygeplejersken skønner at en mindre bus kan føres af sygeplejersken.